Vybavujeme objednaných aj neobjednaných záujemcov

Antigénové
Mobilné odberné miesto (MOM)
locationPanónska, Bratislava

Služby

Antigénové testovanie na Covid-19 (na počkanie)

Cena: 3-5 Eur s DPH / test*

Určenie protilátok IgG a IgM na Covid-19 (na počkanie)

Cena: 3-5 Eur s DPH / test *

*cena je závislá od množstva: 15 EUR/3 testy, 150 EUR/40 testov, 750 EUR/250 testov. Ceny vrátane DPH.

Objednanie

Objednajte sa cez webstránku alebo telefonicky na čísle: 02/322 84 500

Objednať test

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 10:00-22:00
So-Ne: 18:00-22:00

Príchod

Prineste si so sebou občiansky preukaz a vreckovku.

Nejedzte, nefajčite, nepite, nemajte žuvačku a nevykonajte ústnu hygienu aspoň 2 hodiny pred testom.

Tesne pred testom si vyfúkajte nos.

Akciová ponuka

1 test – 5 Eur

11 testov – 50 Eur – cena za test 4,54 Eurušetríte 5 Eur

40 testov – 150 Eur – cena za test 3,75 Eurušetríte 50 Eur

250 testov – 750 Eur – cena za test 3,75 Eurušetríte 500 Eur

Často kladené otázky

Kedy testujeme?

Pondelok – Piatok 10:00 – 22:00

Sobota – Nedeľa 18:00 – 22:00

Kde testujeme?

Parkovisko OC Galéria
Panónska cesta 3507/25
Bratislava

Mám pozitívny výsledok, čo ďalej?

Pozitívna osoba je povinná:
a) dodržiavať izoláciu,
b) zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
i) o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonickye-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
j) bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dôu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu,
k) pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch podľa odseku 5 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Môžem opustiť izoláciu?

Osoba môže opustiť izoláciu v súvislosti s:
– nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
– odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
– účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk.

Kedy izolácia končí?

Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.
Izoláciu je po uplynutí 14-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný. V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu.

Bol som v kontakte s pozitívnou osobou. Musím ísť do karantény?

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
– boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
– boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
– osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
– osobycestovalispoločnedopravnýmprostriedkomdlhšieako15minút,alebo
– osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila
infekčné výlučky,

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá
a) bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Kde nás nájdete

Údaje o prevádzke

Mobilné odberové miesto – antigénové testovanie
Parkovisko OC Galéria / hypermarket TESCO
Panónska cesta 3507/25
851 04 Bratislava

Údaje o spoločnosti

PharmDr. Ladislav Dubán PhD. s. r. o.
Rusovská cesta 5
851 01 Bratislava
IČO: 52480658
DIČ: 2121042913
IČ DPH: SK2121042913

Kontakt:
Tel: 02/ 322 84 500
email: testovanie@panonska.sk

Všeobecné obchodné podmienky